Sloven膷ina
mobilecasinorank.sk
 • Kas铆na pod木a krajiny
 • Kas铆nov媒 bonus
 • Kas铆nov茅 hry
 • Mo啪nosti vkladu
 • Spr谩vy
Menu
Mobiln茅 kas铆no
Sloven膷ina

Certifik谩cia eCOGRA pre mobiln茅 kas铆no

Spr谩vy

2020-11-30

Pri tvorbe komplexn茅ho mobiln茅 kas铆no v媒ber gui de, bezpe膷nos钮 platformy a spravodlivos钮 je zvy膷ajne na prvom mieste v zozname. V盲膷拧ina hr谩膷ov skontroluje, 膷i m谩 mobiln茅 kas铆no online licenciu od najlep拧铆ch org谩nov, ako s煤 UKGC a MGA. Aj ke膹 sa ned谩 poprie钮, 啪e je to kritick茅, mus铆te sa pozrie钮 na eCOGRA certifik谩cia na zabezpe膷enie spravodlivosti. 膶o teda znamen谩 eCOGRA a pre膷o je to d么le啪it茅 pre hr谩膷a kas铆na?

Certifik谩cia eCOGRA pre mobiln茅 kas铆no

膶o je to vlastne eCOGRA?

ECOGRA, zalo啪en谩 v roku 2003, je nez谩visl谩 a medzin谩rodne schv谩len谩 agent煤ra pre testovanie online kas铆n, ktor谩 zais钮uje ochranu a spravodlivos钮 hr谩膷ov. Jeho prim谩rnou funkciou je zabezpe膷i钮, aby v拧etky hry v online alebo mobilnom kas铆ne pre拧li testom spravodlivosti a prev谩dzkovate木 sa spr谩val zodpovedne.

膶o rob铆 eCOGRA?

Stru膷ne povedan茅, eCOGRA vykon谩va dve z谩kladn茅 funkcie, medzi ktor茅 patr铆:

Slu啪by ATA (Approved Testing Agency)

Spolo膷nos钮 ATA sa zameriava v媒lu膷ne na testovanie softv茅ru a syst茅mov pre hazardn茅 hry online prostredn铆ctvom agent煤r. Do dne拧n茅ho d艌a eCOGRA testovala spravodlivos钮 a bezpe膷nos钮 viac ako 80 拧pi膷kov媒ch prev谩dzkovate木ov kas铆n a 膹al拧铆ch viac ako 500 hier. Patria medzi niektor茅 popul谩rne aplik谩cie pre hazardn茅 hry s certifik谩ciou eCOGRA 888 Casino, Jackpot Mesto, 22Bet a 膹al拧ie softv茅r poskytovatelia ako Microgaming a NetEnt.

Samoregula膷n茅 slu啪by

eCOGRA dohliada aj na niektor茅 samoregula膷n茅 ciele, ako napr铆klad:

 • Chr谩艌te zranite木n媒ch hr谩膷ov.

 • Zabr谩艌te hazardu s malolet媒mi.

 • Zaistite ochranu osobn媒ch 煤dajov a bezpe膷nos钮 inform谩ci铆.

 • Bojujte proti podvodn茅mu alebo krimin谩lnemu spr谩vaniu v kas铆ne.

 • Zaistite, aby hr谩膷i dost谩vali r媒chle a presn茅 platby.

 • Vyhodno钮te RNG a RTP a zaistite spravodliv茅 hranie.

 • Zodpovedn媒 a konkuren膷n媒 marketing. Po啪iadavky na certifik谩ciu eCOGRA pre mobiln茅 kas铆na T谩to testovacia agent煤ra m谩 tri hlavn茅 po啪iadavky, ktor茅 mus铆 online kas铆no sp暮艌a钮, aby z铆skalo pe膷iatku schv谩lenia. Oni s煤:

  Bezpe膷nos钮

  Aby mobiln茅 kas铆no splnilo pr铆sne pokyny tela, malo by pon煤ka钮 nekompromisn茅 zabezpe膷enie platformy. V prvom rade by online kas铆no malo by钮 dr啪ite木om platnej licencie od pr谩vneho org谩nu alebo vl谩dy. Kas铆no by tie啪 malo na svojej webovej str谩nke pou啪铆va钮 拧ifrovanie SSL, ktor茅 zabra艌uje ak茅muko木vek naru拧eniu osobn媒ch 煤dajov. Okrem toho by sa mali platobn茅 syst茅my a 膹al拧ie syst茅my pravidelne monitorova钮 a prehodnocova钮.

  Spravodlivos钮

  Tento org谩n zais钮uje spravodlivos钮 platformy t媒m, 啪e d谩va svoju pe膷a钮 iba mobiln媒m kas铆nam, ktor茅 v minulosti nepodnikali svojich klientov. Pred schv谩len铆m urob铆 d么kladn煤 previerku, aby sa ubezpe膷il, 啪e kas铆no dodr啪iava na svojom 煤zem铆 pr铆sne pravidl谩 spravodliv茅ho hrania. eCOGRA sa tie啪 pozrie na 膹al拧ie funkcie kas铆na, ako s煤 z谩kazn铆cke slu啪by, RNG (gener谩tory n谩hodn媒ch 膷铆sel), RTP (percento n谩vratnosti hr谩膷a) a 膹al拧ie.

  Spr谩vanie

  Mobiln茅 kas铆no online by malo dodr啪iava钮 z谩sadn茅 pravidl谩 hry, ako s煤 procesy zameran茅 proti praniu 拧pinav媒ch pe艌az铆. Kas铆no by malo ma钮 zodpovedn媒 bonus za marketing a propag谩ciu. Mali by tie啪 umo啪ni钮 agent煤re eCOGRA ich pravidelne kontrolova钮. To vedie dlhou cestou k vytvoreniu d么veryhodn茅ho hern茅ho prostredia.

Je nevyhnutn茅 vedie钮, 啪e eCOGRA nie je v拧etko, 膷o hovor铆, nie je to nijak谩 z谩le啪itos钮. Org谩n m谩 kvalifikovan媒 person谩l, ktor媒 sa sklad谩 z finan膷n媒ch, pr谩vnych a IT aud铆torov. Pou啪铆vaj煤 medzin谩rodn茅 aud铆torsk茅 a zabezpe膷ovacie 拧tandardy, aby sa ubezpe膷ili, 啪e online kas铆no sp暮艌a jeho po啪iadavky.

Ako zisti钮, 膷i je mobiln茅 kas铆no schv谩len茅 eCOGRA

Pri prvej n谩v拧teve kas铆na na mobilnom telef贸ne posu艌te zobrazenie nadol na domovsk煤 str谩nku, na ktorej uvid铆te nieko木ko log. N谩jdete regula膷n茅 org谩ny, licen膷n茅 膷铆slo, mo啪nosti platby a samozrejme logo eCOGRA. Kliknut铆m na odkaz zobraz铆te certifik谩t o schv谩len铆 kas铆na. Malo by ma钮 jasne uveden茅 certifika膷n茅 obdobie.

The Sum Up

V膹aka neust谩le sa zv盲膷拧uj煤cej 拧k谩le mobiln媒ch kas铆n je nevyhnutn茅 prihl谩si钮 sa do kas铆na, ktor茅 zaru膷uje bezpe膷nos钮 a spravodlivos钮. Hranie kas铆na na mobiln媒ch zariadeniach s pe膷a钮ou schv谩lenia eCOGRA ukazuje, 啪e kas铆no je transparentn茅 a RNG spravodliv茅. A nezabudnite, 啪e eCOGRA je v啪dy v pohotovosti pri rie拧en铆 ak媒chko木vek vznikaj煤cich probl茅mov t媒kaj煤cich sa podvodov.

Licencie

Promo kas铆no

--
null Country FlagCheckmark
Hra钮 teraz
-

Najnov拧ie spr谩vy

Z谩vislos钮 na hazardn媒ch hr谩chPrehl谩senieZodpovedn茅 hranieZ谩sady ochrany osobn媒ch 煤dajovObchodn茅 podmienkySitemap
漏 mobilecasinorank.sk 2021